Start / Informacje bieżące / VAT / Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług
Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług Drukuj
Poniedziałek, 05. Maj 2008 13:29
W dniu 11 kwietnia 2008 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawą o zmianie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Uchwalona nowela zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia br. i wejdzie w życie z dniem 1 maja 2008r.

Ustawa zawiera zmiany dostosowujące polskie przepisy o podatku od towarów i usług do przepisów Unii Europejskiej, wynikające z zakończenia okresu przejściowego, który umożliwiał stosowanie stawki podatku 3% na środki produkcji dla rolnictwa, m.in. na nawozy i środki ochrony roślin oraz na niektóre usługi. Od dnia 1 maja br. towary te podlegają opodatkowaniu stawką 7% lub 22 %.

 Zmiana w art. 115 polega na podwyższeniu stawki zryczałtowanego zwrotu dla rolników ryczałtowych z 5% do 6%.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008r. zawiera także przepisy przejściowe, umożliwiające stosowanie stawki podatku 3% na dostawy produktów spożywczych do końca 2010r.

Wykaz towarów opodatkowanych po dniu 30 kwietnia 2008r. stawką podatku w wysokości 3%, zawiera nowy załącznik do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008r. możliwość utrzymania stawki 3% na produkty spożywcze objęte tym załącznikiem, wynika z art. 128 dyrektywy 2006/112/WE Rady, którą przyznano Polsce derogacją w tym zakresie.

USTAWA

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Art.1.W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 41 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15.Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do celów poboru podatku w imporcie określi, w drodze rozporządzenia, wykaz towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) lub Nomenklaturze Scalonej (CN).";

2)w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 % kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.".

Art.2.1.W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

2.Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie określi, w drodze rozporządzenia, wykaz towarów wymienionych w załączniku do ustawy w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) lub Nomenklaturze Scalonej (CN).

Art.3.Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.

______

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029 oraz z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYSOKOŚCI 3 %

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

2

3

1

ex 01.11

Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa Pozostałe - z wyłączeniem:

1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),

2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla

przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),

3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),

4) ziół suszonych sortowanych całych,

5) roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp.(PKWiU ex 01.11.9)

2

01.12

Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie

3

01.13.1

Winogrona

4

ex 01.13.23

Owoce Pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90)

5

01.13.24-00.10

Orzechy laskowe

6

01.13.24-00.20

Orzechy włoskie

7

ex 01.13.40-00.90

Rośliny przyprawowe Pozostałe - wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych

8

ex 01.2

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem:

1) wełny i sierści zwierzęcej cienkiej i grubej,

2) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z zastrzeżeniem pozycji 9,

3) kokonów jedwabników, nadających się do motania (PKWiU 01.25.24),

4) wosków owadzich i spermacetów (PKWiU 01.25.25),

5) skór futerkowych oraz skór pozostałych, niejadalnych

9

ex 01.25.10

Króliki, pszczoły, jedwabniki

10

05

Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa, z wyłączeniem produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU 05.00.4)

11

15.11.1

Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów

12

ex 15.11.3

Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczów technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczów solonych, wądzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

13

ex 15.11.4

Odpady zwierzęce, niejadalne, z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń

14

15.12.1

Mięso i podroby jadalne Pozostałe (w tym drobiowe i królicze),

15

ex 15.13.13-00.10

Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka - wyłącznie mączki pastewne mięsno-kostne

16

ex 15.20

Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (łącznie z marynatami) - z wyłączeniem ryb przyrządzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz mączek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17)

17

ex 15.20.17

Mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem produktów ubocznych (surowców i przetworów) z ryb oraz innych zwierzęt wodnych pozostałych

18

ex 15.33.30-00.22

Obierki, liście i strużyny z warzyw - wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw

19

15.33.30-00.3

Odpady - słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych (z wyłączeniem lnu i konopi)

20

15.33.30-00.80

Żołędzie i kasztany

21

ex 15.33.30-00.90

Odpady z roślin pozostałych przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, gdzie indziej niewymienione, Pozostałe - wyłącznie odpady użytkowe paszowe

22

15.41.11

Oleje i Tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczów wołowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych - z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosował przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smalcowej Pozostałej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczów i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczów i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40)

23

15.42.13-30

Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, utwardzone itp.

24

15.51.11

Mleko płynne przetworzone

25

15.61.33-33.16

Ziarno jęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie

26

15.61.33-33.26

Ziarno owsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie

27

15.61.33-33.32

Ziarno pszenicy łuszczone, krojone lub śrutowane

28

15.61.33-33.34

Ziarno pszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie

29

15.61.33-33.42

Ziarno żyta łuszczone (łuskane lub obierane), krojone, śrutowane

30

15.61.33-33.44

Ziarno żyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie

31

15.61.33-33.51

Ziarno kukurydzy - miażdżone i płatkowane

32

15.61.33-33.54

Ziarno kukurydzy - obrobione wyłącznie przez śrutowanie

33

15.61.33-33.94

Ziarno zbóż pozostałe obrobione wyłącznie przez śrutowanie

34

15.61.50-10.20

śruty kukurydziane

35

15.61.50-30.20

śruty ryżowe

36

15.61.50-50.20

śruta pszenna

37

15.61.50-90.2

śruty zbóż

38

ex 15.61.50-90.40

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki roślin strączkowych - wyłącznie śruty zbożowe i roślin strączkowych

39

15.61.50-10.10

Otręby paszowe kukurydziane

40

15.61.50-30.10

Otręby paszowe ryżowe

41

15.61.50-50.10

Otręby paszowe pszenne

42

15.61.50-90.1

Otręby paszowe zbóż oprócz kukurydzy, ryżu, pszenicy

43

15.7

Pasza dla zwierzęt - z wyłączeniem: przetworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20)

44

15.89.12

Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek

45

24.14.64-50

Podpuszczka i jej koncentraty

46

24.62.10-20.20

Albumina mleka

<;/p>

Objaśnienia:

1)ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

2)Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu dostawy towarów zwolnionych od podatku albo opodatkowanych stawkę 0 %.